Přátelství 370/25 Praha 22 - Uhříněves

739 40 90 50

Kdy navštívit logopeda?

Včasná návštěva klinického logopeda a komplexní logopedická diagnostika pomáhají k rychlejší úpravě artikulace i rozvoji řeči.

Při jakých obtížích tedy navštívit pracoviště klinické logopedie?

před 3. rokem
dítě má potíže s příjmem potravy
dítě má rozštěpovou vadu,sluchové postižení, zrakové postižení, dítě má mentální postižení
dítě má neurologické postižení
dítě nerozumí běžným pokynům
dítě koktá

ve 3-4 letech
dítě zadrhává v řeči, opakuje slabiky, slova či mluví překotně rychle
řeč je nesrozumitelná, dítě používá vlastní slovník
dítě netvoří jednoduché věty
dítě nerozumí
dítě má malou slovní zásobu či používá místo slov ještě hodně citoslovcí
dítě neumí nebo zaměňuje za jiné hlásky K, H , G ,CH, V, F, P, B, M,vJ, T, D, N či samohlásky
dítě výrazně chybuje ve skloňování a časování, nesprávně užívá předložky

ve 4 letech
u dítěte přetrvávají chyby v gramatické stavbě řeči, například vynechává krátké větné členy jako přeložky, zvratná zájmena, pomocné sloveso JSEM, užívá nesprávný slovosled, málo a obtížně se vyjadřuje
dítě nerozumí řeči, nechápe přesně význam vět, často odpovídá na něco jiného
dítě nesprávně tvoří hlásky – zvláštní zvuk nebo jazyk v poloze mezi zuby, např. ráčkování
dítě netvoří L, ĎŤŇ, běpěvě či je porušena artikulace hlásek typických pro nižší vývojové období
dítě koktá, zadrhává nebo mluví překotně

v 5 letech
dítě nevyslovuje či nesprávně vyslovuje hlásky C, S, Z, R, Ř či jiné
dítě přesmykuje či zaměňuje slabiky a hlásky
slovní zásoba řečové dovednosti jsou nedostatečné pro nástup o základní školy
úroveň vědomostí je velmi slabá v důsledku nízké stimulace nebo opožděného vývoje řeči
pokud začne vyslovovat hlásky nesprávným způsobem (mezizubní sykavky, velární R- ráčkování…)
pokud dítě začne zadrhávat či mluvit překotně